Tietosuojaseloste

Evästeet ja sijaintitiedot

Visit Turku -sivustolla käytetään evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palvelun parantamiseksi. Käytämme mm. Facebookin seurantapikseleitä ja Google Analytics -web-analytiikkatyökalua sekä siihen liitettyjä mainontaominaisuuksia. Nämä palvelut voivat käyttää evästeitä ja muita tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivuston kävijöistä ja käyttää näitä tietoja analytiikan tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen.

Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään anonyymisti siten, ettei tietoja koskaan voida yhdistää esimerkiksi henkilötietoihin tai muulla tavoin tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Sivustomme voi pyytää sijaintitietoasi, jotta voimme vinkata sinulle lähelläsi olevia palveluja. Sijaintitieto on välttämätön myös Digisuunnistus-palvelussa, jotta se toimisi oikein. Käytämme tietoa sijainnistasi vain edellä mainittuihin tarkoituksiin emmekä luovuta sitä kolmansille osapuolille. Sijaintitieto tallennetaan vain väliaikaisesti. Voit halutessasi estää sijaintitietojen käytön laitteesi asetuksilla.

Visit Turku Archipelagon tietosuojailmoitus 

1. Rekisterinpitäjä 

Visit Turku Archipelago Oy 
Eerikinkatu 13, 20100 Turku 
info@visitturkuarchipelago.fi 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Visit Turku Archipelago käsittelee kumppaniensa, sidosryhmiensä edustajien sekä muiden kontaktien yhteystietoja viestintää, markkinointia, sekä muuta asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitamista varten. Esimerkkejä tällaisesta viestinnästä ovat tapahtumakutsujen ja kumppanuustoimintaan liittyvien tiedotteiden lähettäminen. Lisäksi tapahtumiin osallistuvien henkilöiden tietoja käsitellään tapahtumajärjestelyjä varten. 

3. Käsiteltävät henkilötiedot
 
Visit Turku Archipelago voi käsitellä edellä kuvattuihin tarkoituksiin seuraavia henkilötietoja: 

  • Nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
  • Rooli/titteli ja tieto siitä mitä organisaatiota henkilö edustaa (yrityksen yhteystiedot) 
  • Tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista, sekä osapuolten muusta viestinnästä 
  • Tapahtumailmoittautumisten yhteydessä annetut lisätiedot, kuten mahdolliset ruoka-aineallergiat 

4. Käsittelyperuste 

Käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai organisaatioiden välisessä viestinnässä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Organisaatioiden edustajille voidaan kohdistaa viestintää niin sanotun asemavaltuuden nojalla. Kaikilla tahoilla on kuitenkinoikeus kieltää suoramarkkinointi niin halutessaan.  

5. Tietojen säilytysaika 

Kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty. Rekistereihin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. Yhteystietoja säilytetään lähtökohtaisesti sen ajan, kun mahdollinen viestintätarve on olemassa, esimerkiksi niin kauan, kun henkilö toimii kumppanilta nimettynä kontaktina.


6. Tietojen luovuttaminen ja vastaanottaminen 

Visit Turku Archipelagolla on ulkoisia kumppaneita, jotka saattavat tiettyjä palveluja tuottaessaan osallistua henkilötietojen käsittelyyn Visit Turku Archipelagon lukuun. Tällaisia kumppaneita ovat esimerkiksi organisaation käyttämien tietojärjestelmien toimittajat ja ylläpitäjät. 

Varsinaista henkilötietojen luovuttamista Visit Turun rekistereistä ei tehdä ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.  Visit Turku Archipelago saattaa vastaanottaa henkilötietoja henkilöiden itsensä ja heidän edustamiensa organisaatioiden lisäksi muilta kumppaneiltaan, esimerkiksi silloin, kun yhteistyössä tuotetun tilaisuuden järjestäjä luovuttaa meille keräämänsä tiedot tilaisuuden osallistujista. Visit Turku Archipelago soveltaa tällä tavalla saatuihin tietoihin samoja periaatteita kuin itse hankkimiinsa tietoihin. Tietoja luovuttava organisaatio vastaa näissä tapauksissa tietojen keräämisen hetkellä tapahtuvasta viestinnästä henkilöille, joiden tietoja käsitellään ja luovutetaan.  


7. Tietojen suojaamisen periaatteet 


Visit Turku Archipelago Oy:n henkilötietoja sisältävien rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys pyritään aina varmistamaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan muun muassa palomuurien, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan  kautta. Vain rajatulla joukolla on oikeus tietojen käsittelyyn. Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä, säilytetä tai muutoin käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Poikkeukset tästä liittyvät Visit Turku Archipelagon käyttämiin kansainvälisesti tuotettuihin ohjelmistoihin tai verkkopalveluihin, kuten esimerkiksi käytössämme olevaan asiakastietojärjestelmä (CRM). Näissä tapauksissa Visit Turku Archipelago on varmistanut, että EU:n tietosuoja-asetuksen takaama henkilötietojen suojan taso toteutuu siirrosta huolimatta. 


8. Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus vaatia tiedon oikaisemista  

Sinulla on oikeus saada kopio henkilökohtaisista tiedoistasi, joita Visit Turku Archipelagon rekistereihin on tallennettu. Jos tiedoissasi on puutteita tai virheitä, tulee meidän korjata ne viipymättä. Oikeus poistaa tiedot ja ”tulla unohdetuksi”.Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Oikeus tunnetaan myös oikeutena tulla unohdetuksi

Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi, jos käsittely on perustunut suostumukseen, tietoja on käsitelty lain vastaisesti tai tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on Visit Turku Archipelago Oy:lle välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, julkisen vallan käyttämiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi aktiivista käsittelyä. Voit pyytää käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat meiltä vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 


Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä  

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perustana ovat yleisen edun mukaiset tehtävät, julkisen vallan käyttäminen tai oikeutetut edut, ja sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy vastustaa käsittelyä. Sinulla on myös aina oikeus kieltää tietojesi käyttö suoramarkkinointiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada Visit Turku Archipelago Oy:lle antamasi henkilötiedot meiltä koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle organisaatiolle, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön vastaisesti tai Visit Turku Archipelago muutoin toimii vastoin tietosuojavelvoitteitaan. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto. 


9. Yhteydenotto 

Kysymykset ja pyynnöt yllä mainittujen oikeuksien käyttämisestä tulee osoittaa: 
olli.ylioja@visitturkuarchipelago.fi